RPO

Wsparcie przygotowania programów rewitalizacji

Konkurs dotacji - edycja druga

19.12.2017

Zakończony

01.02.2018

Konkurs jest współfinansowany w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Wyniki naboru

Wybór projektów do dofinansowania
26.04.2018

24 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę 690/18 w sprawie rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Przyznano dotację dla 9 projektów na łączną maksymalną kwotę dofinansowania 226 400,60 zł.

19 wniosków, mimo pozytywnego wyniku oceny formalnej i merytorycznej, nie zostało rekomendowanych do dofinansowania, ze względu na fakt, iż nie dają one możliwości podpisania umowy o dotację celową. Wnioski te dotyczą bowiem refinansowania kosztów poniesionych w całości przed ewentualnym podpisaniem umowy o udzielenie dotacji, a w świetle uchwał RIO (w tym opublikowanej 28 lutego 2018 r. uchwały RIO w Olsztynie nr 0102-49/18) umowa taka nie spełniałaby warunków określonych w ustawie o finansach publicznych.

Pobierz listę projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 378 KB)

Pobierz listę projektów, którym nie przyznano dofinansowania (.pdf, 314 KB)


Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego i Minister Rozwoju zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie gmin w procesie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji. Przygotowane w ramach konkursu programy rewitalizacji muszą być zgodne z założeniami opisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej.

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Formularz wniosku o przyznanie dotacji z załącznikami należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r., osobiście, pocztą lub kurierem (liczy się data wpływu na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego), na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Sposób składania wniosków:

Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie, która musi być opatrzona sformułowaniem: „Program rewitalizacji POPT" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres.

Wniosek wraz z załącznikiem stanowiącym szczegółowy budżet projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy załączyć wersję elektroniczną w postaci pliku edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego, np. MS Word, MS Excel (na płycie CD/ DVD/ pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna składanych dokumentów muszą być identyczne.

Wersja papierowa składanego wniosku musi być podpisana czytelnie w wyznaczonym miejscu przez osobę/-y upoważnioną/-e do składania oświadczenia woli w imieniu Wnioskodawcy. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisu nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument delegujący upoważnienie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

marzec 2018 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Uprawnieni wnioskodawcy

gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.

Finanse

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach 2. edycji konkursu:

2 479 000 zł

Wysokość dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, jednak nie więcej niż 150 000 zł

Wkład własny:

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia finansowego wkładu własnego, który stanowi minimum 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Kwalifikowalność wydatków:

Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r. do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 30 czerwca 2018 r. (szczegółowe informacje w regulaminie konkursu).

Uwaga!

Komunikat dotyczący bezpośredniego stosowania przez dotacjobiorców rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS 2014-2020

Od 1 stycznia 2018 r. przy wyborze wykonawcy konieczne jest bezpośrednie stosowanie zapisów rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS 2014-2020, w tym obowiązek publikowania w Bazie Konkurencyjności ogłoszeń o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50 tys. zł netto.

Dla zamówień publicznych przeprowadzonych w okresie od początku realizacji projektu (jednak nie wcześniej niż od 1 maja 2015 r.) do 31 grudnia 2017 r. (uwaga: konieczne jest podpisanie umowy z Wykonawcą najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r.), dotacjobiorca może stosować zapisy rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS 2014-2020 lub Procedurę udzielenia zamówień przez dotacjobiorców.

Do pobrania:

Procedura udzielenia zamówień przez dotacjobiorców (.docx, 253 KB)

Materiał dot. rejestracji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności (w celu poprawnego wprowadzenia ogłoszenia konieczne jest podanie numeru naboru POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15, który jest wspólny dla wszystkich dotacjobiorców realizujących projekty w ramach działania 3.1 POPT) (.pdf,  775 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Stanowisko Województwa Małopolskiego dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej

Adres e-mail: rewitalizacjaPR@umwm.pl

Kontakt telefoniczny z członkami Zespołu ds. rewitalizacji: (12) 29 90 667 / (12) 29 90 674