Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności

Jeśli jesteś beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego lub starasz się uzyskać dofinansowanie z tego programu masz obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Podstawowe zasady

Wydatki w ramach projektu powinny być ponoszone zgodnie z:

  • Ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp)  – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, 
  • Zasadą konkurencyjności, w przypadku:

- beneficjenta, niebędącego zamawiającym w rozumieniu Pzp  w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto,
- beneficjenta, będącego zamawiającym w  rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości równej lub niższej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, lub - w przypadku zamówień sektorowych – o wartości niższej niż kwota określona w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys zł. netto.

Baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności to specjalny portal internetowy, który służy do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Od 1 stycznia 2016 r. beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego mają obowiązek publikowania zamówień publicznych w bazie zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz komunikatem Instytucji Zarządzającej.

Baza konkurencyjności umożliwia umieszczanie ogłoszeń wyłącznie beneficjentom, czyli podmiotom, które na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie realizują projekt objęty wsparciem funduszy unijnych. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu podmiot rozpoczyna realizację na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez właściwą instytucję

Procedurą rozeznania rynku

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł  netto do 50 tys. zł netto włącznie, wydatki powinny być ponoszone w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku. Do udokumentowania, że zamówienie zostało wykonane po cenie nie wyższej niż cena rynkowa, niezbędne jest przedstawienie co najmniej wydruku zapytania ofertowego zamieszczonego na stronie internetowej beneficjenta wraz z otrzymanymi ofertami, lub potwierdzenie wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech potencjalnych  wykonawców danego zamówienia, wraz z otrzymanymi ofertami. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia zapytania ofertowego lub skierowania zapytania do potencjalnych wykonawców nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie np. wydruków stron internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na temat ceny za określony towar/usługę, albo innego dokumentu.

Ważna informacja

Szczegółowe wymagania dotyczące wydatkowania środków znajdziesz w rozdziale 6.6 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zapoznaj się z nimi przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   

Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE

Rozporządzanie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Komunikat Wyjaśniający Komisji Europejskiej, dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz. Urz. UE C 179 z 1 sierpnia 2006)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263)