Unia Europejska wymaga, aby projekty realizowane z udziałem Funduszy Europejskich były zgodne z tzw. politykami horyzontalnymi, czyli celami strategicznymi i priorytetami rozwojowymi określonymi w strategii Europa 2020. W projektach realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 będą to:

 1. Zrównoważony rozwój,
 2. Równość szans i niedyskryminacja,
 3. Równość płci.

Zrównoważony rozwój

Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza, że rozwój społeczny i gospodarczy nie może pozostawać w konflikcie z interesami ochrony środowiska i ładu przestrzennego. Projektowane działania muszą zatem uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, dlatego nie mogą naruszać równowagi przyrodniczej i przestrzennej. Wszelkie działania będą realizowane z uwzględnieniem potrzeb zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego podejścia do użytkowania zasobów przyrody, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym ich integralności i spójności.

Równość szans i niedyskryminacja

Zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Wszystkie produkty projektów (usługi, infrastruktura, towary, produkty) realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:

 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności, 
 2. Elastyczność w użytkowaniu,
 3. Proste i intuicyjne użytkowanie, 
 4. Czytelna informacja, 
 5. Tolerancja na błędy, 
 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 
 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania, 
 8. Percepcja równości.

Więcej informacji oraz wskazówek można znaleźć w z w zakładce Fundusze Europejskie bez barier.

Równość płci

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru  drogi życiowej  bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

W sposób szczególny projekty realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego są oceniane na etapie aplikowania o środki na podstawie „Standardu minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS”.

Więcej informacji o zasadzie równości płci możesz znaleźć w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz w Poradniku dotyczącym zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020.