Słownik

Wpisz szukany wyraz:

A

Audyt energetyczny

Opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

B

Badania przemysłowe

Zgodnie z definicją badań przemysłowych, zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Kategoria tożsama z kategorią „badania aplikacyjne” w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Biopaliwa drugiej generacji

Biopaliwa drugiej generacji wytwarzane są z surowców, które nie stanowią składników pożywienia, zatem ich produkcja nie stanowi konkurencji dla przemysłu spożywczego. Surowce wykorzystywane do produkcji biopaliwa to m.in. rośliny energetyczne, w tym słoma, zrębki drzewne, od pady organiczne (wytłoki, śruty, gnojowica itd.) i inne surowce, które nie konkurują z uprawami na cele spożywcze. Przykładowe biopaliwa II generacji: bioetanol lignocelulozowy, biopaliwa syntetyczne, bio – DMS (bio – dimetylofuran), biometanol, biodiesel II generacji, biogaz (SNG – substitute natural gas), biowodór.

Biopaliwa trzeciej generacji

Surowcami do ich produkcji jest biomasa zmodyfikowana na etapie uprawy przy pomocy molekularnych technik biologicznych. Modyfikacje te mają na celu udoskonalenie procesu przemiany biomasy w biopaliwo. Dzieje się to na skutek m. in. uprawy drzew o niskiej zawartości ligniny lub rozwój upraw z wbudowanymi odpowiednio enzymami. Do biopali w trzeciej generacji należą biowodór, biometanol i biobutanol.

Budynek użyteczności publicznej

Budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego: np.: domy studenckie, internaty, domy zakonne (zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z poźn. zm.).

E

E-administracja

Stosowanie technologii informatycznych w administracji publicznej, w powiązaniu ze zmianami organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami służb publicznych, które poprawiają jakość świadczonych przez administrację usług.

E-usługi na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja)

E-usługi świadczone na poziomie umożliwiającym transfer danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od klienta do usługodawcy – typowym sposobem jej realizacji je st pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną.

E-usługi na poziomie dojrzałości 4 (transakcja)

E-usługi świadczone na poziomie umożliwiającym pełne załatwienie danej sprawy drogą elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością, a także zawierającym dodatkowo mechanizmy personalizacji, a więc dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms - em o zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej) .

Eksperymentalne prace rozwojowe

Zgodnie z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych, zawartą w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Kategoria tożsama z kategorią „prace rozwojowe” w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

F

Finansowanie krzyżowe (cross-financing)

Tzw. zasada elastyczności, o której mowa w art. 98 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegająca na możliwości finansowania działań w sposób komplementarny ze środków EFRR i EFS, w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy drugiego funduszu.

G

Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna

Przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, rocznego zapotrzebowania na energię końcową lub rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynku.

I

Informacje sektora publicznego

Kategoria, przez którą rozumie się: 

 • informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 
 • informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 2003/98/WE dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą dyrektywę 2003/98/WE 317 dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego),
 • zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania,
 • zasoby archiwalne, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania, 
 • zasoby kultury, pod warunkiem ich udostępnienia do ponownego wykorzystania, 
 • zasoby nauki, pod warunkiem ich udostępniania do ponownego wykorzystywania
Infrastruktura badawcza

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i obejmuj e wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno - komunikacyjnych taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowan ie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) z godnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

Infrastruktura turystyczna / rekreacyjna

Urządzenia, obiekty lub siedziby / oddziały instytucji służące świadczeniu usług i zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i aktywnym wypoczynkiem.

Instytucje otoczenia biznesu (IOB)

Podmioty nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, zgodne z zapisami statutów lub dokumentów równoważnych, prowadzące działalność mającą na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacji i przedsiębiorczości. W ramach poszczególnych działań / poddziałań / typów projektów RPO WM mogą być kwalifikowane wybrane kategorie instytucji otoczenia biznesu, zgodnie z zapisami kart poszczególnych działań lub kryteriami wyboru projektów dla tych działań / poddziałań / typów projektów.

Interoperacyjność

Zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych za pośrednictwem 318 wykorzystywanych przez te podmioty systemów teleinformatycznych.

J

Jednostka wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej z OZE
 • w przypadku budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, jednostki wytwórcze to: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej/cieplnej z OZE,
 • w przypadku przedsiębiorstw energetycznych, jednostki wytwórcze to: wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii z OZE i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe,
Jednostki naukowe

Podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.

 •  uczelnie,
 • federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
 • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Polska Akademia Umiejętności,
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły

oraz jednostki naukowe posiadające kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą), przyznaną w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – do dnia upływu mocy obowiązywania tych decyzji, o którym mowa w art. 322 ust. 7 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. do dnia, w którym upłynął termin 30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna.

K

Kogeneracja

Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego (ustawa Prawo energetyczne). W przypadku wysokosprawnej kogeneracji oszczędność energii pierwotnej zużywanej musi opierać się o zapewnienie: 

 • co najmniej 10% wzrostu efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii, 
 • redukcja CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji, 
 • projekty powinny w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu,
 • projekty powinny być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię w budynkach, do których doprowadzona jest energia ze wspieranych instalacji przy zapewnieniu, że inwestycje są oparte na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe.
Konsorcjum naukowe

Grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmując e badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

M

Mała retencja

Polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach, zarówno naturalnych, jak i sztucznych. To także spiętrzanie wody w korytach małych rzek, potoków, kanałów i rowów, w celu gromadzenia wody i uniemożliwienia jej szybkiego spływu powierzchniowego. Mała retencja jest jedną z form magazynowania wody i może być wykorzystywana jako narzędzie do zapobiegania powodzi i suszy.

Model biznesowy

Przedstawienie sposobu, w który organizacja zarabia lub zamierza zarabiać pieniądze (A. Osterwalder, na podst.: Zeszyty Naukowe nr 866 (2011) UEK w Krakowie, B. Rogoda, Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, str. 76-77).

Modernizacja

Trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego (zmiana paramentów użytkowych) lub urządzenia (środka trwałego), w wyniku którego zwiększa się jego wartość użytkowa.

O

Obiekt hotelarski

Przez obiekt hotelarski rozumie się hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne obiekty w których świadczone są usługi hotelarskie polegające na ogólnie dostępnym wynajmie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, z zastrzeżeniem zasad określonych dla poddziałania 6.3.3.

Organizacja badawcza (organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomoc y za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/ akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników.

Osoba niesamodzielna

Osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

W rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382),
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375),

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,

h) osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

i) osoby niesamodzielne,

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności,

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Ośrodek wychowania przedszkolnego

Publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 82 7, z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne.

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

P

Partnerstwo publiczno-prywatne

Mechanizm, którego zasady zostały opisane w art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w art. 34 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014 - 2020, a także w wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakres ie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 - 2020.

Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia / Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podmioty, których przychody w ponad 50% pochodzą z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – zarówno w roku poprzedzającym rok zło żenia wniosku o dofinansowanie, jak i w okresie realizacji oraz trwałości projektu. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą o zakres wynikający z udzielonego wsparcia w ramach niniejszego działania, wymagane będzie zobowiązanie Beneficjenta do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

Program rewitalizacji

Opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań stanowiący podstawę do prowadzenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, mający na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez kompleksowe działania w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzennej, technicznej, kulturowej, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, uchwalony przez radę gminy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) tj. 18 listopada 2015 r., na podstawie ustawy o rewitalizacji lub przed dniem wejścia w życie ustawy o rewitalizacji uchwalony na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)

R

Renaturalizacja

Przywrócenie rzece, uprzednio uregulowanej stanu zbliżonego do naturalnego (istniejącego przed regulacją lub występującego w naturze). Proces na ogół długotrwały, w skład którego wchodzą różnego rodzaju przedsięwzięcia techniczne oraz samoistne przekształcenia wód i związanych z nimi terenów, tzn. realizowane przez samą naturę.

S

Skuteczna współpraca

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Współpraca między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko , jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy.

Studium wykonalności (dla projektów badawczo-rozwojowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Ocena i analiza potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocena szans jego powodzenia.

Systemy teleinformatyczne

Zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne.

Szlak turystyczny/ trasa turystyczna

Zgodnie z Instrukcją znakowania szlaków turystycznych (Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze). Szlakiem turystycznym jest wytyczona w terenie trasa służąca do odbywania wycieczek, oznakowana jednolitymi znakami (symbolami) i wyposażona w urządzenia informacyjne, które zapewniają bezpieczne i spokojne jej przebycie turyście o dowolnym poziomie umiejętności i doświadczenia, o każdej porze roku i w każdych warunkach pogodowych, o ile szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej (okresowe zamykanie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub ze względów przyrodniczych na terenach chronionych). 

Rozróżnia się następujące rodzaje szlaków turystycznych: 

 • piesze górskie i nizinne oraz ścieżki spacerowe, przyrodnicze i dydaktyczne,
 • narciarskie,
 • rowerowe,
 • kajakowe,
 • jeździeckie. 

Jednocześnie Województwo Małopolskie mając na uwadze innowacyjne podejście do tworzenia oferty rekreacyjnej regionu , opracowało koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim. Wypracowana koncepcja wskazuje kierunki rozwoju sieci tras rekreacyjnych w regionie i docelowo posłuży jednostkom samorządów terytorialnych, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom działającym w turystyce do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie budowy tras rowerowych, biegowych i narciarskich tras biegowych na swoim terenie.

U

Ubóstwo energetyczne

Brak możliwości utrzymania ogrzewania na odpowiednim poziomie po przystępnej cenie. Trzy główne czynniki wpływające na ubóstwo energetyczne, to:

 • efektywność energetyczna domu/mieszkania – poprzez lepszą izolację oraz sprawniejszy system grzewczy wpływamy na obniżenie rachunków za energię, a tym samym na kondycję finansową gospodarstw domowych,
 • cena energii i gazu,
 • poziom dochodu gospodarstwa domowego - jeśli dochody gospodarstw domowych rosną szybciej niż ceny energii, wówczas przyczynia się to do ograniczenia wzrostu liczby gospodarstw domowych w sytuacji ubóstwa energetycznego, i odwrotnie (URE).
Uczelnia

Uczelnia w rozumieniu ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W

WCAG

Zbiór międzynarodowych standardów dostępności stron internetowych obejmujący osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, a także osoby starsze, które korzystają z Internetu; standardy WCAG zostały wyznaczone przez organizację W3C, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW.