Aktywizacja zawodowa niesłyszących, Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS

praca1_640.jpg

Kto może skorzystać?

W projekcie weźmie udział 60 osób z niepełnosprawnościami (niesłyszących/ z uszkodzeniem słuchu), biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach w wieku 30 lat i więcej, mieszkających w Małopolsce.

Formy wsparcia

Zakres wsparcia obejmuje:

  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
  • przygotowanie do podjęcia zatrudnienia (m.in. wsparcie osobiste, psychologiczne, warsztaty integracyjne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, targi pracy), 
  • szkolenia (dla 60 osób - szkolenie nt. SignWritingu, nauka pisania CV, listu motywacyjnego, praktyczne rozmowy kwalifikacyjne), w tym szkolenia zawodowe dla około 10 osób (8 osób nabędzie kwalifikacje), szkolenia przysposabiające do zawodu (dla około 20 osób), 
  • staże, 
  • pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu pracy.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Dane

Projekt: Aktywizacja zawodowa niesłyszących
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Regionalnego VIRIBUS UNITIS
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa z Europejskiego Funduszu Społecznego