Będę pracować! Fundacja Collegium Progressus

projekt1_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 70 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, należących co najmniej do jednej z grup: osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50. roku życia.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • zapewnienie opieki nad osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie wystąpiło zindywidualizowane wsparcie w postaci racjonalnych usprawnień. Uczestniczce projektu - osobie z niepełnosprawnościami i brakiem umiejętności czytania i pisania - zapewniono specjalistyczną diagnozę i indywidualną pomoc w postaci dodatkowego kursu prowadzonego przez oligofrenopedagoga oraz zakupu sprzętu - urządzenia odczytującego obraz, dekodującego go na tekst i czytającego za pomocą syntezatora mowy. Podjęte działania miały na celu pokonanie barier i pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Ponadto dzięki nim uczestniczka może brać udział w szkoleniach dających możliwość uzyskania kwalifikacji.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Dane

Projekt: Będę pracować!
Beneficjent: Fundacja Collegium Progressus
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.2. Aktywizacja zawodowa