Dobry Czas na Biznes - KOM, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

KOM_biznes_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 735 osób pozostających bez pracy, powyżej 30. roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 lat,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami,
  • kobiety.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu, mającego za zadanie zwiększenie o 700 liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie krakowskim w okresie 36 miesięcy, skorzystają ze wsparcia szkoleniowego, doradczego, grantowego. Zostaną przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a przedstawione przez nich koncepcje doprecyzowane. By ułatwić start własnego biznesu, najlepsze pomysły uzyskają pomoc w postaci grantu (przewidziano 700 grantów), a następnie nowe firmy zostaną objęte przez okres 12 miesięcy wsparciem szkoleniowo-doradczym. Rezultatem projektu będzie finansowe usamodzielnienie się osób pozostających bez pracy przed przystąpieniem do inicjatywy. Projekt będzie realizowany z poszanowaniem zasady równości szans zarówno w aspekcie płci, jak i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2019 r.

Dane

Projekt: Dobry Czas na Biznes - KOM
Beneficjent: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej
Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji