Droga do pracy prowadzi przez żłobek! Dominka Janas-Pach Deecent Consulting

Powrot_do_pracy (8).jpg

Kto może skorzystać?

Projekt ma na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy 36 rodzicom / opiekunom oraz wejście na rynek pracy 20 rodzicom / opiekunom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka poprzez zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w 2 żłobkach na terenie Krakowa.

Formy wsparcia

W pracy z dziećmi wykorzystywane są następujące metody: dogoterapia,metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa,metoda pedagogiki zabawy,metoda polisensorycznego, oddziaływania na jednostkę,metoda malowania dziesięcioma palcami.

W żłobku stworzono sale integracji sensorycznej, dzięki której dzieci od najmłodszych lat odbierają odpowiednio wrażenia sensoryczne, jak również reagują na otoczenie.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2018 r.

Dane

Projekt: Droga do pracy prowadzi przez żłobek! Beneficjent: Dominka Janas-Pach Deecent Consulting Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym