Droga do zatrudnienia, „SYSTEMA” Sp. z o.o.

Szkolenia_dla_UP_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt początkowo był adresowany do 72 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie powiatów: myślenickiego, proszowickiego, miechowskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, brzeskiego, gorlickiego, tarnowskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i dąbrowskiego, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach, 
 • osoby powyżej 50. roku życia, 
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety.

W trakcie realizacji wsparciem objęto dodatkowe 20 osób oraz zwiększono kwotę dofinansowania ze względu na sprawną realizację projektu. Ostatecznie w projekcie wezmą udział 92 osoby.

Formy wsparcia

Uczestnicy inicjatywy mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • doradztwo zawodowe i psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy,szkolenia i kursy zawodowe,
 • staże zawodowe,zatrudnienie subsydiowane,
 • zatrudnienie wspomagane,
 • zapewnienie opieki nad osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu.

W projekcie wystąpiło zindywidualizowane wsparcie w postaci racjonalnych usprawnień. Niewidoma uczestniczka projektu odbyła staż zdalnie. Konieczne okazało się wprowadzenie dodatkowych usprawnień niwelujących powstałe bariery poprzez zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania (laptop, dyktafon, oprogramowanie), które umożliwiły jej wykonywanie obowiązków oraz zwiększyły szanse na zatrudnienie po stażu.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Dane

Projekt: Droga do zatrudnienia
Beneficjent: „SYSTEMA” Sp. z o.o.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa