Kolonoskopia bez lęku i bólu dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gorlickiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa - Centrum Medyczne „Eskulap” B. Stanula, J. Stanula Spółka Jawna

Projekt_kolonoskopia (2).JPG

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do Małopolan -  mieszkańców powiatów: dąbrowskiego, gorlickiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa w wieku aktywności zawodowej.

Zakłada współpracę z POZ i wykonanie badań kolonoskopowych podczas okresowych badań lekarskich pracowników. Cel szczegółowy inicjatywy stanowi przebadanie co najmniej 3% osób z niepełnosprawnościami, które mają największe bariery w dostępie do badań i opory przed nimi.

Dzięki realizacji projektu firma Eskulap zwiększy dwukrotnie liczbę przebadanych osób w kierunku raka jelita grubego.

Formy wsparcia

Do głównych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu należą:

wykonanie badania bez bólu wraz ze znieczuleniem,zwrot kosztów dojazdu na badanie,zwiększenie świadomości na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki nowotworowej,brak oczekiwania w długich kolejkach na badania,zapewnienie opieki i transportu dla osób z niepełnosprawnościami, dostępność materiałów dydaktycznych w języku Braille’a,dostępność materiałów dydaktycznych w wersji słyszalnej na płycie CD.

W ramach materiałów promocyjnych przygotowano między innymi odpowiednie dla osób 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dane

Projekt: Kolonoskopia bez lęku i bólu dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego, gorlickiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i miasta Tarnowa dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej rozwoju profilaktyki w kierunku diagnostyki raka jelita grubego

Beneficjent: Centrum Medyczne „Eskulap” B. Stanula J. Stanula Spółka Jawna

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy

Działanie 8.6. Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

Poddziałanie 8.6.2. Programy zdrowotne