Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego

office-1209640_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt początkowo był adresowany do 100 osób z niepełnosprawnościami, powyżej 30. roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mieszkających na terenie powiatów: olkuskiego i miechowskiego. W trakcie realizacji wsparciem objęto dodatkowe 10 osób oraz zwiększono kwotę dofinansowania ze względu na sprawną realizację projektu. Ostatecznie w projekcie weźmie udział 110 osób z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia

Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne, 
  • świadczone indywidualnie i grupowo,
  • pośrednictwo pracy,
  • wsparcie trenera pracy,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy,
  • zatrudnienie subsydiowane.

W projekcie wystąpiło wsparcie w postaci racjonalnych usprawnień. Na potrzeby uczestników inicjatywy zakupiono programy powiększająco-mówiące z syntezatorem mowy. Sprzęt pozyskano w celu możliwości prowadzenia wsparcia indywidulanego i grupowego również dla osób niedowidzących i niedosłyszących.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Dane

Projekt: Miejsce Aktywizacji Społecznej i Zawodowej „MASZ KLUCZ” dla osób niepełnosprawnych 30+ z powiatu olkuskiego i miechowskiego

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy

Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa