Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki

Czarna_Mlaka (2).jpg

To malowniczy staw górski, a zarazem pomnik przyrody, znajdujący się pomiędzy Powroźnikiem a Muszyną w Beskidzie Sądeckim. Staw powstał kilkaset lat temu w sposób naturalny, gdy niecka (utworzona w wyniku osunięcia się góry) została wypełniona wodą. 

Realizacja unijnego projektu na obszarze Czarnej Młaki pozwala na powstrzymanie zaniku stawu, a tym samym uniknięcie bezpowrotnej straty unikatowego w skali kraju pomnika przyrody. Co ciekawe, w tych rejonach zamieszkują między innymi traszka karpacka i kumak górski, akwen otaczają stare jodły, a lustro wody Czarnej Młaki pokryte jest glonami.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 20 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Dane

  • Projekt: Nie znikaj - rewitalizacja Czarnej Młaki – unikalnego w skali kraju pomnika przyrody – wraz z udostępnieniem stawu dla ruchu turystycznego
  • Beneficjent: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
  • Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa na lata 2014-2020
  • Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne
  • Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej