Niepubliczny żłobek Karolek - szansą mieszkańców Gminy Gdów na powrót na rynek pracy

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 18 Małopolan sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Formy wsparcia 

Głównym rezultatem projektu, realizowanego na terenie powiatu wielickiego, będzie wejście lub powrót na rynek pracy 18 Małopolan po przerwie związanej z urodzeniem bądź wychowywaniem dziecka po opuszczeniu programu lub umożliwienie tym osobom poszukiwanie pracy.

Żłobek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a beneficjentem jest stowarzyszenie, które działa na rzecz lokalnej społeczności. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w budynku, w którym obecnie znajduje się żłobek, w latach 1948-1949 religii uczył ks. Karol Wojtyła.

Okres realizacji 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Zlobek-Karolek.jpg

Tytuł projektu: Niepubliczny żłobek Karolek - szansą mieszkańców Gminy Gdów na powrót na rynek pracy 
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym