Parki Krajobrazowe: Bielańsko-Tyniecki, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd

PKDK_RP_W_Bolechowicki_640.jpg

Włączenie trzech parków (Bielańsko-Tynieckiego, Dolinek Krakowskich i Orlich Gniazd) do jednego projektu pozwala na zwielokrotnienie działań i podjęcie intensywnych prac nad ochroną bioróżnorodności tych terenów.

BTPK_Klasztor_Tyniec_640.jpg

Uruchomienie publicznego systemu informacji przestrzennej (serwis Geoportal) pozwala m.in. na śledzenie widoku danego obszaru z lotu ptaka, w tym granic poszczególnych parków i obszarów chronionych czy też zaobserwowanie zmieniającego się stanu środowiska, przyczyn i skutków zmian zachodzących w środowisku, a także sposobów utrzymania naturalnych uwarunkowań terenu. Geoportal wzbogacany jest o materiały kartograficzne terenu, informacje o obiektach znajdujących się na terenie parków, informacje dotyczące przyrody, kultury i krajobrazu parków.

PKOG_Zamek_Rabsztyn_640.jpg

Okres realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Dane

Projekt: Opracowanie projektów Planów Ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych: Bielańsko-Tynieckiego, Dolinki Krakowskie i Orlich Gniazd wraz z uruchomieniem publicznego systemu informacji przestrzennej
Beneficjent: Województwo Małopolskie
Oś priorytetowa: 6. Dziedzictwo regionalne
Działanie: 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej