Siła kompetencji, Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

biznes1_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 135 osób (70 kobiet, 65 mężczyzn) - zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy, realizowany na terenie województwa małopolskiego.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • spotkanie z doradcą i tworzenie Indywidualnego Planu Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia;
 • studia podyplomowe;
 • staże;
 • praktyki zawodowe;
 • środki na uruchomienie firmy - około 20 tys. zł;
 • subsydiowane zatrudnienie;
 • pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem pracy poza miejscem stałego zamieszkania;
 • doradztwo zawodowe;
 • wsparcie psychologiczne.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje także specjalistyczne kursy, m.in.: przedsiębiorczości czy NDT-BOBATH - dotyczący rehabilitacji pediatrycznej.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Dane

Projekt: Siła kompetencji
Beneficjent: Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian