Tuptusiowy świat, Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS

tuptusiowy_swiat.jpg

Kto może skorzystać?

Cel projektu stanowi powrót lub wejście na rynek pracy 30 osób (kobiet lub mężczyzn) po okresie opieki nad dzieckiem do lat 3 z miasta i gminy Mszana Dolna, przebywających dotychczas na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim/wychowawczym, w szczególności samotnie wychowujących lub posiadających dziecko z niepełnosprawnościami, poprzez zabezpieczenie pieczy w formie otwartego żłobka w Mszanie Dolnej dla co najmniej 30 dzieci od marca 2017 r. do lutego 2019 r.

Formy wsparcia

W projekcie zapewniona zostanie opieka dla dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia w postaci żłobka otwartego 5 dni w tygodniu. Efektem będzie powrót lub wejście na rynek pracy 30 osób, które pogodzą życie rodzinne z zawodowym, dzięki zapewnieniu instytucjonalnej opieki przy założeniu: 5 bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia znajdzie pracę lub założy działalność gospodarczą albo będzie miało status poszukującego pracy oraz 25 osób powróci do pracodawcy lub wznowi działalność na własny rachunek.

Godziny otwarcia żłobka (6.30-18.30) są dostosowane do godzin pracy rodziców.

Dodatkowo w projekcie realizowany jest dowóz dla dzieci z niepełnosprawnościami

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2019 r.

Dane

Projekt: Tuptusiowy świat
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym