Utworzenie Żłobka "Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych, LGD „KORONA SĄDECKA”

bajkowe_przedszkole.jpg

Kto może skorzystać?

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3 wśród 20 uczestników projektu (w tym 18 kobiet) - pozostających bez pracy, przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, zamieszkujących, pracujących albo uczących się na terenie Gminy Chełmiec.

Formy wsparcia

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie 20 miejsc opieki żłobkowej w Biczycach Dolnych od czerwca 2017 r. do listopada 2018 r.

Istotną kwestią w tym projekcie jest dobra współpraca między beneficjentem a partnerem – Gminą Chełmiec – jednostką samorządu terytorialnego, co skutkowało nowym projektem (nr RPMP.08.05.00-12-0051/17-00) tych partnerów w konkursie z 2017 r. Dzięki finansowaniu ze środków unijnych i wkładzie własnym partnera projektu w pierwszym roku funkcjonowania żłobka rodzice będą zwolnieni z opłat.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2018 r.

Dane

Projekt: Utworzenie Żłobka "Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych
Beneficjent: LGD „KORONA SĄDECKA”
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym