Żłobek HopKids - szansą powrotu rodziców na rynek pracy

Zlobek-Hop-Kids.jpg

Kto może skorzystać?

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 75 osób z Małopolski – mieszkańców Krakowa, którzy pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Formy wsparcia

Pomoc udzielana w ramach projektu polega na usunięciu bariery w postaci braku miejsca opieki dla dzieci w powrocie lub wejściu na rynek pracy ich opiekunów.

Pomieszczenia żłobka znajdują się na parterze budynku, zatem nie ma przeszkód dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dane

Tytuł projektu: Żłobek HopKids-szansą powrotu rodziców na rynek pracy
Beneficjent: Andżelika Rezmer HopKids Edukacja
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym