Żłobek w Wadowicach – szansa dla rodziców i maluszków, Żłobek „Tęcza” Krystyna Głąb

Przedszkole.png

Kto może skorzystać?

Projekt ma na celu utworzenie żłobka dla 17 dzieci do lat 3, w związku z czym ułatwi to powrót na rynek pracy osobom zaangażowanym w opiekę nad nimi (16 kobietom i 1 mężczyźnie, mieszkańcom powiatu wadowickiego).

Formy wsparcia

W ramach inicjatywy najmłodsi mają zapewnioną opiekę przez co najmniej 12 miesięcy. W żłobku prowadzone są następujące dodatkowe zajęcia: rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, zajęcia logopedyczne, ceramika.

Poza wyżej wymienionymi realizowane są także ćwiczenia plastyczno-muzyczno-ruchowe i ruchowe zgodne z metodyką Montessori.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r.

Dane

Projekt: Żłobek w Wadowicach – szansa dla rodziców i maluszków, Żłobek „Tęcza” Krystyna Głąb Beneficjent: Żłobek „Tęcza” Krystyna Głąb Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym