Zmiana na PLUS, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.

Ulotka2-1.jpg

Kto może skorzystać?

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do rynku pracy minimum 80 osób - zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego, wielickiego, proszowickiego i miechowskiego, poprzez utrzymanie zatrudnienia/zatrudnienie/samozatrudnienie/podniesienie kompetencji zawodowych do 28 lutego 2018 r.

Formy wsparcia

Wsparcie przewidziano dla 100 osób - 60% z nich mają stanowić kobiety.

Główne rezultaty projektu to:

  • założenie działalności gospodarczej przez minimum 17 osób,
  • podniesienie kompetencji zawodowych przez minimum 80 osób,
  • podjęcie zatrudnienia/samozatrudnienia przez minimum 50% osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ramach tego projektu beneficjent wprowadził MODEL CASE MANAGEMENT. Jest to zarządzanie pojedynczym przypadkiem. Model ten polega na przydzieleniu uczestnikowi projektu osobistego managera (tzw. case managera) i opiera się na systematycznym towarzyszeniu uczestnikowi w realizacji indywidualnego planu działania oraz monitorowaniu jego funkcjonowania podczas realizacji form wsparcia, a także rozwiązywania problemów uczestnika leżących w sferze rynku pracy (np. trudności w nauce, brak doświadczenia, problemy w miejscu stażu) oraz poza sferą rynku pracy (np. trudności komunikacyjne, problemy emocjonalne, sytuacja rodzinna, społeczna).

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Dane

Projekt: Zmiana na PLUS
Beneficjent: Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian