Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (3).JPG

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 405 Małopolan – mieszkańców subregionu podhalańskiego (powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego), pozostających bez pracy, powyżej 30. roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby powyżej 50 lat,
  • długotrwale bezrobotni,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami,
  • kobiety.

Projekt ma na celu zwiększenie o 365 liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w subregionie podhalańskim w ciągu 36 miesięcy.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie szkoleniowo-doradcze w obszarach związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Doradztwo świadczone przed zarejestrowaniem działalności będzie skupiać się na dopracowaniu koncepcji firmy, wskazaniu ryzyk wynikających z założeń biznes planu i wspólnym wypracowaniu rozwiązań. Uczestnicy otrzymają także pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej (przewidziano udzielenie 365 grantów). Z kolei doradztwo świadczone po założeniu działalności będzie ukierunkowane na rozwiązywanie trudności w jej prowadzeniu, trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej, zwiększenie potencjału tworzenia nowych miejsc pracy oraz okresu istnienia firmy.

W rezultacie powstanie 365 nowych podmiotów gospodarczych - nowo powstałe firmy utworzą dodatkowo minimum 14 miejsc pracy.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 14 maja 2018 r. do 13 maja 2021 r.

Dane

Projekt: Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą II Beneficjent: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy 

Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej 

Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji