Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich! Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

mammography-2416942_640.jpg

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do kobiet mieszkających w województwie małopolskim. Jego główny cel stanowi zwiększenie liczby zgłaszających się do udziału w badaniach mammograficznych, eliminacja najistotniejszych barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców Małopolski.

Grupą docelową są kobiety:

  • w wieku od 50 do 69 lat – badanie raz na 2 lata,
  • w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matki, siostry lub córki) – badanie raz na rok,
  • w wieku od 50 do 69 lat, u których występują mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2 – badanie raz na rok.

Formy wsparcia

Projekt i udzielana w ramach niego pomoc mają spowodować wzrost zgłaszalności kobiet na mammografię, niższy odsetek zachorowań, niepełnosprawności i śmiertelności. Dzięki temu aktywność zawodowa kobiet zostanie wydłużona. Zakres wsparcia w szczególności dotyczy kobiet, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi, pochodzących z powiatów lub gmin o szczególnie niskim poziomie zgłaszalności na badania mammograficzne, mieszkających w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Dzięki realizacji projektu i różnorodnym działaniom informacyjno-edukacyjnym bariery: świadomościowa (brak usystematyzowanej wiedzy na temat nowotworów) i psychologiczna (strach przed badaniem) zostaną zniwelowane.

Na uwagę zasługuje też fakt, iż beneficjent dostosował infrastrukturę do osób z niepełnosprawnościami (adaptacja rejestracji i toalety). Dodatkowo wyposażenie Pracowni Mammografii Cyfrowej i sprzęt wykorzystywany do badań jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Okres realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dane

Projekt: Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!
Beneficjent: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rynek Pracy
Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania  aktywności zawodowej
Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne