Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich uruchomiona

Kategoria: Zamówienia publiczne
16.12.2015
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego informuje, że uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Beneficjenci Programu są zobowiązani do publikacji zamówień w Bazie od 1 stycznia 2016 r.

Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl.

Czym jest Baza Konkurencyjności i dla kogo jest przeznaczona?

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Pozwala w jednym miejscu zgromadzić zamówienia składane przez różne podmioty w poszczególnych programach operacyjnych. Wbudowana wyszukiwarka ogłoszeń pozwala w szybki i łatwy sposób odnaleźć zapytania ofertowe zamieszczone przez beneficjentów.

Beneficjenci powinni dokonywać wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. PLN netto. Co ważne, beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro.

Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 .

Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych  w pkt 1 sekcji 6.6.3 Podręcznika (pkt 1 sekcji 6.5.3 Wytycznych), tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 Pzp. Ponadto zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

Od kiedy publikacja zamówień w Bazie jest obowiązkowa dla beneficjentów programu regionalnego?

Ważna informacja

Beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 są zobowiązani do publikacji zamówień w Bazie od 1 stycznia 2016 r.

Należy pamiętać, że jeśli wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (a więc nie jest jeszcze formalnie beneficjentem), w celu poprawnego upublicznienia zapytania ofertowego powinien spełnić pozostałe warunki wynikające z Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 tj. wysłać zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na stronie internetowej wnioskodawcy, o ile posiada taką stronę.

Ponadto, beneficjenci zobowiązani zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku:

a) zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto,

lub

b) w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto,

są zobowiązani do umieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności lub innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Wybór w tym zakresie należy do beneficjenta, nie jest konieczne umieszczenie zapytania na obydwu tych stronach.

Wsparcie użytkowników Bazy

Pytania i wątpliwości dotyczące działania Bazy, a w szczególności problemy z publikowaniem ogłoszeń prosimy zgłaszać na adres e-mail: konkurencyjnosc@mr.gov.pl. Zachęcamy również do zapoznania się z instrukcjami:

Jak dodać ogłoszenie?

Jak znaleźć ogłoszenie?