Centra Kompetencji Zawodowych oraz szkoły zawodowe – wsparcie gotowe!

Kategoria: Nabory wniosków
16.05.2016

W dniu 5 maja 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwały w sprawie ogłoszenia dwóch konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wspierającego kształcenie zawodowe uczniów w regionie. Jest to wyraz kontynuacji wieloletniego wsparcia dla szkolnictwa zawodowego w Małopolsce.

Oba konkursy dotyczą tego samego zakresu wsparcia, różnią się jedynie obszarem, na którym mogą być zlokalizowane projekty. Pierwszy konkurs (Poddziałanie 10.2.1) jest skierowany do obszaru objętego strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska. Drugi konkurs (Poddziałanie 10.2.2) jest adresowany do pozostałego obszaru województwa, w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju. Łącznie na oba konkursy przeznaczono 32,5 mln euro.

W ramach ogłoszonego konkursu możliwe będzie dofinansowanie do tworzenia nowych lub rozwoju istniejących Centrów Kompetencji Zawodowych – tj. podmiotów wspierających kształcenie zawodowe w regionie.

Główne zadanie Centrów Kompetencji Zawodowych

CKZ będą miały na celu przede wszystkim powiązanie oferty edukacyjnej z rynkiem pracy i włączenie pracodawców w działalność CKZ.

Dzięki działalności centrów możliwe będzie rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy – poprzez np. staże u pracodawców. W ramach dofinansowanych projektów możliwe będzie również nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów – zarówno w branżach kluczowych z punktu widzenia małopolskiej gospodarki, w branżach w których występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, jak i w branżach związanych z tzw. inteligentnymi specjalizacjami. Możliwy będzie także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Nauczyciele oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą mogli skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji zawodowych – np. w zakresie nauczania zawodów deficytowych w regionie. Wsparciem będą mogły zostać dodatkowo objęte te projekty, które zakładają zwiększenie udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej, a także dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. Możliwa będzie również realizacja działań, które pozwolą na wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego oraz pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Wnioskodawcy

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Na jakie środki można liczyć?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszych konkursach wynosi odpowiednio: prawie 35 mln złotych dla poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów (ZIT), oraz ponad 116 mln złotych dla poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów (SPR).

W przypadku poddziałania 10.2.2 dokonano podziału na subregiony (patrz mapa poniżej)

mapa-sub-640.jpg

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach:

  • Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez obszaru objętego strategią ZIT, tj. bez Metropolii Krakowskiej) - wynosi prawie 15 mln złotych,
  • Subregionu tarnowskiego - prawie 25 mln złotych,
  • Subregionu sądeckiego - prawie 30 mln złotych,
  • Subregionu podhalańskiego - ponad 18 mln złotych,
  • Subregionu Małopolska Zachodnia -  ponad 28 mln złotych.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania projektów w obu konkursach wynosi 90 %.

Informacje o naborze

Za organizację konkursów odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  z siedzibą w Krakowie, oraz w przypadku Poddziałania 10.2.1 - MCP we współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.

Wniosek o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy muszą złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO. Nabory będą prowadzone od dnia 6 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 lipca 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Gdzie szukać dodatkowych informacji

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków tel. (12) 616 0 616, fax (12) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl