Forum Subregionu Sądeckiego zakwalifikowało karty projektów do etapu konkursowego

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
09.11.2016

Obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń pochodzących z ogrzewania mieszkań i transport publiczny, jako alternatywa dla motoryzacji indywidualnej, to najważniejsze czynniki poprawy jakości powietrza w Subregionie Sądeckim.

Już wkrótce możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach czterech konkursów organizowanych dla Subregionu Sądeckiego: Niskoemisyjny transport miejski – SPR (4.5.2), Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR (7.2.4), Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR (4.4.2 ) oraz Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR (4.4.3).

Forum Subregionu Sądeckiego podjęło decyzję w sprawie kwalifikacji merytorycznej kart projektów subregionalnych, a tym samym uzgodniło wykaz projektów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach wymienionych konkursów. Oznacza to, iż do etapu konkursowego zakwalifikowane zostały wszystkie karty projektów podlegające ocenie Forum.

Wykaz kart projektów, zakwalifikowanych do etapu konkursowego:

Uchwały Forum w sprawie przyjęcia wykazów projektów subregionalnych w ramach powyższych poddziałań zostały podjęte w trybie obiegowym (miało to miejsce 21 października 2016 r.)  oraz podpisane przez Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Leszka Zegzdę pełniącego funkcję Przewodniczącego Forum Subregionu Sądeckiego.

Zgodnie z Regulaminem Forum Subregionu Sądeckiego, tryb obiegowy podejmowania Uchwał polegał na przesłaniu przez Przewodniczącego do członków Forum drogą elektroniczną projektów Uchwał wraz ze wskazaniem terminu na przesłanie uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń.

Dla osiągnięcia efektu poprawy jakości powietrza, konieczna jest wymiana starych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub stałe. Ponadto, wykorzystanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego, integracja różnych form transportu przyjaznych środowisku i systemy obsługi podróżnych – mają zagwarantować stopniową redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także poprawić jakość funkcjonowania ruchu pasażerskiego w Subregionie.