Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM 2014-2020

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
22.02.2016
Zgodnie Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 32 Regulaminu konkursu, w przypadku dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków oraz fakt, że w ostatnim dniu trwania naboru wpłynęła ponad 1/3 wszystkich wniosków złożonych w całym naborze, termin oceny wniosków złożonych ostatniego dnia naboru zostaje przedłużony o 30 dni. Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.