Informacja dotycząca mechanizmu subregionalnego

Kategoria: Subregionalny Program Rozwoju
21.09.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Rozwoju, nie będą już organizowane posiedzenia forów subregionalnych celem przeprowadzenia kwalifikacji merytorycznej kart projektów subregionalnych, której wynikiem były uzgodnione wykazy projektów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów w zakresie Poddziałań objętych mechanizmem subregionalnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W kolejnych konkursach wszystkie wnioski będą mogły być składane we właściwej procedurze konkursowej.

 Jednocześnie 1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął następujące decyzje w zakresie mechanizmu wyboru projektów do dofinansowania w ramach Poddziałań subregionalnych:

 • mając na uwadze wyniki I edycji naborów subregionalnych w poszczególnych podziałaniach oraz chęć optymalnego zagospodarowania dostępnych środków, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję polegającą na umożliwieniu przenoszenia środków w ramach danego Poddziałania pomiędzy subregionami, w których pozostały wolne środki, a subregionami w których zabrakło środków, podczas I edycji naborów objętych mechanizmem subregionalnym;
 • kolejny nabór wniosków w ramach Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR uzyskał charakter ogólnoregionalny tj. bez podziału alokacji na poszczególne subregiony;
 • kolejna edycja naborów w ramach Poddziałań subregionalnych, za wyjątkiem Poddziałań 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR oraz 7.2.4  Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, będzie przeprowadzana  z podziałem alokacji na subregiony i jeśli po zakończeniu naboru zostaną wolne środki na niektórych subregionach to będą one elastycznie przesuwane na projekty w innych subregionach gdzie jest nadwyżka projektów. Jeżeli w dalszym ciągu będzie pozostawała wolna kwota środków do zagospodarowania - Zarząd Województwa Małopolskiego może podjąć decyzję o przesunięciu tej kwoty na inne Poddziałanie;
 • kolejna edycja naborów w ramach Poddziałań: 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR, 7.1.3 Drogi subregionalne - SPR oraz 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, będzie procedowana z podziałem alokacji na subregiony i jeśli po zakończeniu naboru zostaną wolne środki to wówczas Zarząd Województwa Małopolskiego może podjąć decyzję o przesunięciu środków na inne poddziałania bez ich przesuwania pomiędzy subregionami, w których pozostały wolne środki, a tymi w których zabrakło środków, albo podjąć decyzję o przesunięciu środków pomiędzy subregionami;
 • jeśli chodzi o szczegółowy mechanizm alokowania oszczędności na poszczególne edycje naborów subregionalnych to:
  - oszczędności powstałe po I edycji naborów w danym podziałaniu w poszczególnych subregionach są przeznaczane w pierwszej kolejności na ewentualne uzupełnienie brakującej kwoty środków w danym subregionie w ramach I edycji naborów;
  - następnie po uzupełnieniu brakujących kwot w poszczególnych subregionach w I edycji naborów, pozostałe oszczędności są przeznaczane na ogłoszenie II edycji naboru w danym Poddziałaniu;
  - kwota oszczędności na II edycję naboru w określonym Poddziałaniu jest dzielona pomiędzy poszczególne subregiony zgodnie z podziałem % wynikającym z Subregionalnego Programu Rozwoju dla danego Poddziałania;
  - w sytuacji, w której w danym subregionie/subregionach przy I edycji naboru zabrakło środków i były one następnie uzupełniane z oszczędności w innych subregionach/subregionie, to w przypadku tych subregionów kwota alokacji na II edycję naboru jest ustalana na poziomie 0 zł, a kwota środków przypadająca na ten subregion/subregiony wynikająca z wyliczenia podziału % z Subregionlanego Programu Rozwoju jest dzielona na pozostałe subregiony/subregion według podziału % wynikającego z udziału kwot alokacji na te subregiony w łącznej kwocie przypadającej na te subregiony (bez uwzględnienia subregionu/subregionów dla których alokacja jest ustalana na poziomie 0);
  w sytuacji, w której po II edycji naboru w danym podziałaniu w danym subregionie/subregionach będą oszczędności to zostaną one przeznaczone na projekty złożone w ramach subregionu/subregionów które miały wyjściowo przypisaną alokację na poziomie 0 oraz subregion/subregiony w których zabrakło środków - za wyjątkiem Poddziałania 5.2.2, 7.1.3 oraz 7.2.4 w przypadku których Zarząd Województwa Małopolskiego może od razu podjąć decyzję o przesunięciu oszczędności na inne Poddziałania.

Wskazane zasady dotyczą zarówno naborów w ramach poddziałań finansowanych z EFRR jaki i EFS