Informacja dotycząca uzyskiwania deklaracji Natura 2000 oraz organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

04.05.2016

Informujemy, że zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są wymagane dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym. Przez projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym należy rozumieć projekt zakupowy, szkoleniowy, edukacyjny, reklamowy, badawczy, który nie powoduje ingerencji w środowisko lub nie polega na przekształceniu terenu lub zmianie jego wykorzystania.

W związku z powyższym prosimy Wnioskodawców o rzetelną analizę zakresu prac w przygotowywanych projektach i występowanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie deklaracji Natura 2000 oraz deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w uzasadnionych przypadkach.

Zobacz informacje dotyczące uzyskiwania deklaracji:

Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną