Informacja IZ RPO WM nt. udzielania zamówień w częściach

09.06.2017
IZ RPO WM zwraca uwagę, że zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający sporządza protokół zawierający m.in. powody niedokonania podziału na części.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

"Decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom."


Stanowisko to wywodzi się z Dyrektywy z zakresu zamówień publicznych, gdzie jednym z jej głównych celów jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych, co z kolei powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencji między nimi.

Jednocześnie należy pokreślić, iż jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.