Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolskie Talenty

22.12.2016
Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wnioskuo dofinansowanie, 20 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1906//16 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.05-12-0491/16 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn.: Małopolskie Talenty w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-082/16 dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych – Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf 239 KB)

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu:

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc 189 KB)

Harmonogram płatności (.xls 249 KB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (.doc 362 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.pdf 291 KB)