Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM

01.06.2022

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego przez Województwo Małopolskie w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 31 maja 2022 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 837/22 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.01.05-12-0041/22 złożonego przez Województwo Małopolskie pn.: Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM, w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-002/22 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Inne informacje: