Informacja o wypłacie zaległych świadczeń z projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”

10.09.2019
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że istnieje możliwość wypłaty zaległych świadczeń z tytułu uczestnictwa w ww. projekcie realizowanym przez Kompass Invest Sp. z o.o.

Kompass Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprzestał realizacji projektu „DROGA DO ZATRUDNIENIA – program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”, nr projektu RPMP.08.02.00-12-0053/18, realizowanego w ramach 8 osi priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020..

W celu wypłaty należy złożyć Wniosek o wypłatę należnych świadczeń (stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, inne). 

Wypełniony dokument należy składać osobiście w siedzibie jednego z projektów: 

  1. „Dołącz do pracujących” Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu - Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim, tel. 33 847 54 81 lub 
  2. MAŁOPOLSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki 10, 33-100 Tarnów, tel. 784 601 381.

Co dołączyć?

Do Wniosku o wypłatę zaległych świadczeń należy załączyć co najmniej następujące dokumenty:

  • Umowa na realizację szkolenia lub stażu zawarta w ramach projektu, w którym powstały zaległości, 
  • Zaświadczenie o odbytym szkoleniu, 
  • Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych wydatków na dojazd na szkolenia, staż lub inne formy wsparcia, 
  • Dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych wydatków na opiekę nad dzieckiem w czasie trwania stażu, szkolenia, innych farmach wsparcia, 

Formularz danych osobowych wraz z upoważnieniem do ich przetwarzania. Wypłata świadczeń będzie możliwa po podpisaniu Porozumienia.

Wzór wniosku o wypłatę zaległych świadczeń oraz porozumienie jest dostępny w biurach wyżej wymienionych projektów. 

W przypadku, gdy nie posiadają Państwo wszystkich dokumentów, proszę o złożenie jedynie Wniosku o wypłatę zaległych świadczeń w wymaganym terminie. W takiej sytuacji WUP Kraków podejmie działania, aby uzyskać dokumentację od firmy Kompass Invest Sp. z o.o. i przekazać ją do właściwego projektu

Termin 

Komplet dokumentów należy złożyć do  2 lipca 2019 r.

Po tym terminie dalsze roszczenia  należy kierować wyłącznie do beneficjenta projektu, w którym powstały zaległości.

Istnieje możliwość kontynuowania aktywizacji zawodowej w ramach innych projektów realizowanych w ramach 8 osi priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.