Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II rundy naboru, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
27.07.2016

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę wniosków złożonych w ramach całego naboru (konkurs RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16), termin oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II rundy, zostaje przedłużony do 31 sierpnia 2016 roku (tj. o 31 dni), z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu, tj. „wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu”.