Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach I rundy naboru wniosków w ramach konkursu RPMP.03.03.02-IP.01-12-008/16, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w ramach RPO WM 2014-2020

Kategoria: Wyniki naborów wniosków
23.06.2016

Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów oraz § 31 Regulaminu konkursu, w uzasadnionych przypadkach, termin oceny może zostać przedłużony. Uwzględniając znaczną liczbę złożonych wniosków (134 złożone wnioski), termin oceny formalnej zostaje przedłużony o 45 dni,z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Regulaminu konkursu (wezwanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień wstrzymuje bieg terminu).