Informacja w sprawie przedłużenia terminu oceny wniosków w ramach konkursu RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM 2014-2020

30.11.2016

Zgodnie z zapisami § 30 Regulaminu konkursu oraz podrozdziału 2.1 pkt 2 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu), w przypadku dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie, termin oceny może zostać przedłużony decyzją Dyrektora IOK.

W trakcie ostatniej rundy naboru (tj. w terminie od 1 października 2016 r. do 31 października 2016 r.) zarejestrowanych zostało 88 wniosków o dofinansowanie, co stanowi 48% wszystkich wniosków złożonych w całym naborze. Uwzględniając powyższe, termin oceny wniosków złożonych w ostatniej rundzie naboru zostaje przedłużony o 30 dni.

Przewidywany termin opublikowania wyników ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.