Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych

11.05.2022

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-002/22 przez Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego -Departament Edukacji pn. „Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM” dla Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.