​Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu

13.12.2022

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPMP.15.01.00-IP.01-12-022/22 przez Województwo Małopolskie pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFS dla NGO i JST – integracja społeczna, rynek pracy, edukacja i zdrowie.” dla Działania 15.1 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym - wsparcie grantowe dla NGO oraz JST, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.