Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły

16.12.2022

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie nadzwyczajnym w ramach naboru nr RPMP.15.02.00-IP.01-12-023/22 przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji UMWM pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - Pakiet Edukacyjny.” dla Działania 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny, Typ projektu A. wsparcie grantowe dla organów prowadzących szkoły w ramach 15. Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.