Informacja w sprawie zakończenia oceny formalnej wniosku w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - Typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej

15.11.2016

Informujemy, że został zakończony etap oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPMP.10.01.04-IP.01-12-076/16 przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna - Typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej.

 Przedłożony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. oceny merytorycznej.