Kamień milowy dla Małopolski

04.07.2019
Blisko 59 mln zł - to kwota dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, która została przekazana na budowę Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości.

Umowę z rąk wicemarszałków: Łukasza Smółki i Tomasza Urynowicza odebrał Artur Paszko, prezes zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Obecny był też Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Krakowa.

Na zdjęciu widoczny jest obszar uchwycony z perspektywy lotu ptaka przedstawiający Strefę Aktywności Gospodarczej w Nowej Hucie.

W październiku 2018 roku władze województwa małopolskiego i zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisali umowę warunkową, przyznającą dofinansowanie dla projektu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”. Warunkiem wejścia w życie jej postanowień było pomyślne przeprowadzenie procedury notyfikacji projektu do Komisji Europejskiej pod kątem występowania pomocy publicznej. W ostatnich miesiącach trwały formalne uzgodnienia, w które zaangażowani byli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Komisji Europejskiej, a także Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., które ostatecznie umożliwiły podpisanie umowy o dofinansowanie.

Niemal 40 hektarów, zlokalizowanych na terenach poprzemysłowych, zyska nowe życie. To długo oczekiwany moment, by przedsiębiorcy mogli pracować w komfortowych warunkach. Dużą zaletą jest dostępność komunikacyjna, położenie blisko drogi krajowej nr 79, drogi ekspresowej S7, autostrady A4 oraz sąsiedztwo infrastruktury kolejowej

- podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Tereny inwestycyjne będą służyły rozwojowi firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą przedsiębiorcy z kraju i zagranicy. Zaplanowano około 50 nowych inwestycji, które w znaczący sposób wpłyną na powstanie nowych miejsc pracy.

Jako nowohucianin uczestniczyłem w tym projekcie od początku. To kamień milowy dla rewitalizacji i aktywizacji nie tylko wschodniej części Krakowa, ale dla całej Małopolski. Trzeba połączyć starą Hutę z nową tkanką, a nowoczesną gospodarkę z innowacyjną nauką

- zaznaczył Tomasz Urynowicz, wicemarszałek Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – Igołomska Północ ma powierzchnię ponad 17 hektarów. Igołomska Południe to niemal 16 hektarów, zaś Igołomska Zachód to 6,5 hektara. Dofinansowanie obejmuje zakup części nieruchomości, przeprowadzenie specjalistycznych prac – w tym robót rozbiórkowych i ziemnych, przebudowy kolidujących linii energetycznych, budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, zagospodarowanie towarzyszących inwestycji terenów zielonych. Znaczący udział w wydatkach stanowić będą koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej do granic Strefy (SAG). Całkowity koszt inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” wynosi ponad 85 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Strefa Aktywności Gospodarczej będzie częścią Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” tworzonego w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni rozwoju naukowo-badawczo-technicznego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Mają temu służyć przedsięwzięcia firm z sektora nowoczesnych technologii oraz inwestycje infrastrukturalne. Udało się już wyłonić w postępowaniu przetargowym inżynierów kontraktu dla dwóch z trzech podoobszarów SAG. Ich głównym zadaniem jest m.in.: doradztwo techniczne i merytoryczne w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego, nadzór nad pracami projektowymi, nadzór nad realizacją robót budowlanych. Wkrótce planowane jest ogłoszenie postępowań na wybór generalnych wykonawców.

Projekt w liczbach:

 • Koszty całkowite: 85 220 999,63 zł
 • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 58 892 560,64 zł
 • Wkład własny Spółki: 26 328 438,99 zł
 • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 39,8 ha
 • Powierzchnia infrastruktury publicznej, w tym terenów zielonych: 13,6 ha
 • Długość planowanych dróg wewnętrznych: 27,8 km
 • Długość planowanych ciągów pieszych i rowerowych: 26,3 km
 • Długość planowanej sieci wodnej i kanalizacyjnej wewnątrz SAG: 11,6 km
 • Długość zewnętrznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych: 4,41 km
 • Długość planowanej sieci telekomunikacyjnej: 4,1 km
 • Długość przewidzianych do skablowania linii energetycznych: 2,16 km

Obok Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” powstaną także Centrum Logistyczno-Przemysłowe "Ruszcza", Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Przylasek Rusiecki" i Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych "Błonia 2.0".