Kluczowe kompetencje otwierają drzwi do sukcesu

Kategoria: Nabory wniosków
01.06.2016
Formalne wykształcenie jest ważnym elementem edukacji każdego człowieka. Obecnie jednak, aby odnieść sukces na rynku pracy, potrzebne są także umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.

apple-640.jpg

Parlament Europejski wraz z Radą Unii Europejskiej wydał w tej sprawie zalecenie (z dnia 18 grudnia 2006 r.) – dotyczy ono kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje te zostały zdefiniowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których każdy potrzebuje do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

Unia Europejska wspiera obywateli poprzez rozwój najważniejszych i najbardziej podstawowych umiejętności, które człowiek powinien kształtować w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Celem jest wyrównanie szans i możliwości każdego z obywateli UE. Uznano, że największy wpływ na sytuację osób na rynku pracy mają następujące kompetencje kluczowe:

  • porozumiewanie się w językach obcych;
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo- techniczne;
  • kompetencje informatyczne;
  • umiejętność uczenia się;
  • kompetencje społeczne;
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczowych trwa przez całe życie. Znalazło to odzwierciedlenie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym przygotowano ofertę umożliwiającą zdobywanie kompetencji kluczowych przez osoby w każdym wieku.

Edukacja dla przyszłości

Zdobywanie kompetencji rozpoczynamy w szkole. To w dużej mierze od poziomu nauczania, jaki oferuje dana placówka, zależy dynamika późniejszego naszego sukcesu zawodowego. Tempo zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, wymusza ciągłe wprowadzanie nowych rozwiązań w procesie kształcenia młodych osób, jak i doskonalenie nowych umiejętności przez nauczycieli.

W odpowiedzi na te wyzwania przygotowano ofertę dla szkół prowadzących kształcenie ogóle. Ze względu na zróżnicowanie w osiągnięciach uczniów oferta jest skierowana do tych szkół, które mają najniższe wyniki edukacyjne w skali regionu.

W dniu 25 maja został ogłoszony konkurs (Poddziałanie 10.1.3), którego celem jest wsparcie uczniów i nauczycieli, poprzez umożliwienie obydwu grupom dostępu do nowoczesnego zaplecza technicznego oraz szkoleń doskonalących kompetencje kluczowe.

Co szkoła/ uczniowie/ nauczyciele mogą zyskać

Celem projektów ma być rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz informatyki. W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów, wdrożenie nowych form i programów nauczania, tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach – programowych, organizacyjnych lub metodycznych, poprzez organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy np. z przedsiębiorcami w celu realizacji programów edukacyjnych, poprzez realizację zajęć poza lekcjami lub poza szkołą, a także z zastosowaniem różnorodnych innych form rozwijania uzdolnień uczniów danej szkoły. Wsparcie może obejmować także  wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

Dodatkowo będzie również można dofinansować rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych), oraz nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu. Oferta dla nauczycieli w ramach projektu może dotyczyć m.in. kursów, szkoleń doskonalących, studiów podyplomowych, staży i praktyk – np. u przedsiębiorców, w celu nabycia umiejętności praktycznych, oraz realizację programów wspomagania i wspierania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Dodatkowym działaniem w ramach tego konkursu może być również pomoc stypendialna, której celem jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych. W konkursie premiowane będą projekty zakładające, m.in. rozwój kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania. Oferta dofinansowania w ramach projektu musi stanowić uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez daną szkołę, musi również wynikać z diagnozy zapotrzebowania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, zatwierdzonej przez organ prowadzący daną szkołę.

Do kogo trafi wsparcie?

O środki mogą starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

Warto zaznaczyć, że wsparcie jest kierowane wyłącznie do szkół i placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu, tj. wyniki sprawdzianu/ egzaminu/ matury, jakie osiągnęli uczniowie danej szkoły w roku szkolnym 2014/2015 – poniżej średniej dla województwa. W przypadku projektów realizowanych przez szkoły podstawowe brane będą pod uwagę wyniki ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, w przypadku projektów realizowanych dla gimnazjów - wyniki z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki, a w przypadku projektów realizowanych dla techników i liceów – wyniki z matematyki na poziomie podstawowym z egzaminu maturalnego.

Informacje o naborze

Nabór wniosków trwa od 27.06.2016 r. do 30.09.2016 r. do godziny 15:00. Na realizację projektów złożonych w tym konkursie przeznaczono ponad 10,8 mln Euro. Projektodawcy mogą otrzymać dofinansowanie na poziomie maksymalnie 95%.

Wartość realizowanych projektów nie może być niższa niż 50 tys. zł. W ramach konkursu projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub w partnerstwie. Projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO.

Zobacz dokumentację konkursową

Za organizację konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich: