Konsultacje projektów zmian wytycznych w obszarze rynku pracy, włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

Kategoria: Prawo i dokumenty
21.07.2016

Ministerstwo Rozwoju przygotował projekty zmian wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy oraz w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy

Główne zmiany w dokumencie wynikają z m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych wynikających z pierwszych doświadczeń IK UP w zakresie realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej. 

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (.pdf, 501 KB)

Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w trybie „rejestruj zmiany”(.pdf, 708 KB)

Uwagi można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag (,xls, 95 KB) do 22 lipca 2016 r. na adres e-mail: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.

Projekt zmian Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR

Główne zmiany w Wytycznych dotyczą: 

  1. w zakresie PI 9i – rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
  2. w zakresie PI 9iv – doprecyzowania definicji związanych z usługami społecznymi i usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi, wprowadzenia minimalnych wymogów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
  3. w zakresie PI 9v – doszczegółowienia grup docelowych możliwych do wsparcia w ramach dotacji na utworzenie miejsc pracy, dookreślenia głównych obszarów koncentracji działań OWES, wprowadzenia definicji wskaźników efektywnościowych OWES. 

Projekt zmian Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (.pdf, 845 KB)

Projekt Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 - w trybie "rejestruj zmiany" (.pdf, 1,01 MB)

Uwagi można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag (,xls, 74 KB) do 25 lipca 2016 r. na adres e-mail: anna.komorowska@mr.gov.pl.