Magiczny wskaźnik n+3 osiągnięty! Małopolska z sukcesem wydaje unijne środki

18.06.2019
Małopolska osiągnęła cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wypracowano 102% zakładanego poziomu.

Na zdjęciu widoczne na pierwszym planie wskaźnik kierunku strzałki skierowny do góry. Ponadto widoczne są monety, liczby,znak Unii Europejskiej oraz napis Euro.

Fundusze europejskie wydajemy szybko i efektywnie dbając przy tym o to, aby były one przeznaczane na przemyślane inwestycje i projekty. Dzięki temu jesteśmy pewni, że z ich rezultatów Małopolanie będą korzystać przez kolejne lata

– powiedział Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego.

Małopolska na 102

Małopolska osiągnęła 102 % proc. zakładanego celu. Oznacza to, że nasze województwo, które zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, miało rozliczyć 688 mln euro już w pierwszym półroczu  rozliczyło ok. 701 mln. Warto podkreślić, iż poziom certyfikacji wydatków do KE w głównej mierze zależy od wniosków o płatność składanych przez beneficjentów.

N+3 czyli co?

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. Regionalny Program Operacyjny możemy rozliczać do 2023 r., ale na każdy rok trwającej perspektywy finansowej mamy wyznaczoną ilość środków, które musimy rozliczyć w Komisji Europejskiej. Środki nierozliczone bezpowrotnie tracimy.

Efekty unijnych inwestycji

Od początku uruchomienia programu do końca maja 2019 r. ogłoszono 154 konkursy, podpisano blisko 3 tys. umów o wartości dofinansowania środków UE:  8 833 400 038,09 zł, co stanowi 72% wartości całego programu. Przykłady unijnych inwestycji widać w każdym zakątku regionu.

W ramach infrastruktury transportowej powstają między innymi 182 nowe obiekty „parkuj i jedź”, „bike & ride” i 46 zintegrowane węzły przesiadkowe, w których jest tworzonych 5 237 miejsc postojowych dla samochodów i 2 088 stanowisk postojowych dla rowerów. Planuje się zakupić 370 jednostek taboru pasażerskiego w ramach komunikacji miejskiej, zakupionych zostało już 264 jednostek taboru pasażerskiego komunikacji miejskiej i 13 taboru kolejowego.

Korzystają wszyscy

Duża pomoc trafiła też do przedsiębiorców. Dzięki dotychczas podpisanym umowom pomoc uzyskało już 680 MŚP, a 2280 MŚP złożyło wnioski, 58 przedsiębiorstw zostało wspartych
w zakresie prowadzenia prac B+R. W trakcie przygotowywania jest 111,48 ha nowych terenów inwestycyjnych, planuje się utworzyć 26 inwestycji zlokalizowanych na uzbrojonych terenach.

Odnawiane i wspierane są obiekty i infrastruktura, istotne z punktu widzenia ponoszenia atrakcyjności turystycznej regionu. Do użytku turystów oddano już oddano już 383,10 km szlaków, powstaje ponad 196,48 km tras rowerowych, wspieranych jest 210 obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym projektom, wsparte atrakcje turystyczne odwiedzi średniorocznie 4 017 146 osób. Wzmacniane są również służby ratunkowe oraz gospodarka środowiskowa w regionie.

Wymieniono ponad  21 tys. starych kotłów. Szacuje się, że dzięki zrealizowanym inwestycjom
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok.230,7 tys. ton równoważnika C02 rocznie.

Środki programu mają również na celu pomoc indywidualnym mieszkańcom regionu, borykającymi się z różnego typu problemami na rynku pracy, czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Do 31 maja 2019 r. z projektów skorzystało ponad 213,7 tys. Małopolan, z czego 58 % stanowiły kobiety. Ponad 34 tys. osób było powyżej 54 roku życia, a ponad 16 tys. osób zmagało się  z niepełnosprawnościami.