Małopolska osiągnęła cel na 100%

05.10.2018
Dziś, 5 października 2018r., przekazano do Komisji Europejskiej kolejną listę zatwierdzonych wydatków i tym samym osiągnięto cel finansowy na rok 2018 r. w 101%. Łącznie przekazano dotychczas do Komisji certyfikowane wydatki kwalifikowalne na kwotę ponad 470 mln euro.

Czym jest certyfikacja?

Certyfikacja to ostateczna weryfikacja wydatków poniesionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków programu operacyjnego pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z przepisami prawa i kryteriami wyboru oraz przekazanie poświadczonych wydatków do Komisji Europejskiej celem dokonania ich refundacji.

Zasady n+3               

W perspektywie 2014-2020 w programach operacyjnych zostały ustanowione minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (rok n). Kwoty te należy zadeklarować do Komisji Europejskiej najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (n+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady automatycznego anulowania zobowiązań: zasada n+3. Ważnym elementem tej zasady jest realne ryzyko utraty środków, które może nastąpić w sytuacji jeśli Instytucja Zarządzająca w roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku n, bezpowrotnie traci wartość różnicy.

Osiągnęliśmy cel finansowy na rok 2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego w 2018 r. po raz pierwszy został również objęty zasadą n+3. Cel n+3 na koniec 2018 r. wynosił 397 235 271 euro dofinansowania unijnego. Do 5 października 2018 r. przekazano scertyfikowane wydatki na łączną kwotę 472 100 160,69 euro wydatków kwalifikowalnych, w tym 401 285 135,79 euro wydatków dofinansowanych ze środków europejskich. Oznacza to, że osiągnęliśmy cel finansowy na rok 2018 w 101,2%. 

Trwa realizacja programu

Przypomnijmy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Małopolska otrzymała blisko 3 mld euro. Jest to drugi co do wielkości program regionalny w kraju. Do końca września uruchomiono 349 naborów wniosków na kwotę ponad 12, 6 mld zł. Podpisano również ponad 2,5 tyś. umów na ponad 7 mld zł dofinansowania unijnego.