Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

Kategoria: Nabory wniosków
23.02.2016
Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały się największym prawdopodobieństwem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). W wyniku oceny wybrane zostaną projekty, które będą mogły być objęte wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania do realizacji w modelu PPP.

Zgłaszane mogą być projekty należące do wszystkich sektorów, z wyłączeniem projektów dotyczących:

  • gospodarki odpadami,
  • dróg samorządowych szczebla wojewódzkiego,
  • dróg krajowych za które odpowiada GDDKiA,
  • poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych,
  • ochrony zdrowia,
  • budowy/przebudowy i utrzymania budynków sądów oraz rewitalizacji.

Projekty PPP z sektora rewitalizacji zostaną objęte osobnym naborem, który planowany jest na 2016 r.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru projektów PPP oraz jego załącznikach (Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszenia i Załącznik nr 2 Kryteria oceny formalnej i wstępnej). Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać na adres:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "DPA Nabór Wielosektorowy"

Formularz zgłoszenia można również przesłać na adres e-mail:

ppp.nabor@mr.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do 15 kwietnia 2016 r. 

Udział oraz wsparcie doradcze dla uczestników naboru są bezpłatne.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Krzysztof Chmieliński,
tel.: 22 273 79 47,
e-mail: ppp.nabor@mr.gov.pl