Modele mieszkań wspomaganych – informacja dla Wnioskodawców Poddziałania 9.1.1 RPO WM

Kategoria: Prawo i dokumenty

Zgodnie z podrozdziałem 2.4 Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.1.1 RPO WM 2014–2020  w przypadku, gdy w ramach projektu będzie realizowane wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym adresowanych do osób chorujących psychicznie oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, IOK (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) rekomenduje, aby wsparcie to było realizowane zgodnie z modelami dostępnymi poniżej.

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób niepełnosprawnych intelektualnie

(.pdf, 3 MB)

Model mieszkań wspomaganych adresowanych do osób chorujących psychicznie

(.pdf, 3 MB)