Informacja o wyborze projektu pozakonkursowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

17.01.2017

Informacja o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu złożonego w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW.

W związku z pozytywnie zakończoną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, 17 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 55/17 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.02.03-IP.01-12-068/16 w ramach Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW dla Typu projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie, Typu projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typu projektu C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych, 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia niezbędnych dokumentów do przygotowania  Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, zostaną przesłane w indywidualnym piśmie do Wnioskodawcy.

Załącznik:

Uchwała w sprawie wyboru do dofinansowania (.pdf 243 KB)

Dokumenty wymagane przed podjęciem Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu:

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (.doc 189 KB)

Harmonogram płatności (.xls 249 KB)

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (.doc 362 KB)

Inne informacje:

Skład Komisji Oceny Projektu (.doc 333 KB)