Nabór kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Kategoria: Baza ekspertów
27.10.2015

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w następujących dziedzinach:

 1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach
 2. Infrastruktura badawczo-rozwojowa
 3. Wdrażanie wyników prac B+R oraz inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
 4. Transfer technologii, usługi doradcze i biznesowe

W odniesieniu do dziedzin z pkt. od 1 do 3 w podziale na obszary specjalizacji regionalnej:

a) nauki o życiu (life sciences)

b) energia zrównoważona

c) technologie informacyjne i komunikacyjne

d) chemia

e) produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych

f) elektrotechnika i przemysł maszynowy

g) przemysły kreatywne i czasu wolnego.

I. Warunki ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia (Uchwała Nr 1404/15 Zarządu WojewództwaMałopolskiego z dnia 20 października 2015 r.)

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)     posiada wykształcenie wyższe,

2)     posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej (jeśli dotyczy) objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis,

3)     korzysta z pełni praw publicznych,

4)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

5)     nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

6)     złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 3–5;

7)     posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020;

8)     nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanymi w realizację RPO WM na lata 2014–2020,

9)     wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią w Części C Załącznika nr 2 do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

II. Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Weryfikacja spełnienia warunków określonych w pkt. 1) i 2) nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji z wybranymi kandydatami, może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane indywidualnie na adresy mailowe podane w aplikacjach.

Kandydatura na eksperta zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Kwalifikacyjną w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów merytorycznych – minimalnych oraz co najmniej 3 z 8 kryteriów merytorycznych – pożądanych:

Kryteria merytoryczne –minimalne

1.   Wykształcenie wyższe (uzyskany tytuł mgr, mgr inż. lub równoważny),

2. Doświadczenie w dziedzinie objętej naborem, tj. udokumentowana praktyka w dziedzinie, do której aplikuje kandydat:

 • co najmniej 3 letnie – biorąc pod uwagę 5 lat przed ogłoszeniem naboru – doświadczenie w pracy/ działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej odnoszącej się do dziedziny naboru (i obszaru specjalizacji regionalnej – jeśli dotyczy), do której aplikuje kandydat
 • i/lub co najmniej 5 letnie – biorąc pod uwagę 5 lat przed ogłoszeniem naboru – doświadczenie w pracy/ działalności rynkowej/ gospodarczej odnoszącej się do dziedziny naboru (i obszaru specjalizacji regionalnej – jeśli dotyczy), do której aplikuje kandydat

Kryteria merytoryczne – pożądane

1.     Posiadanie, co najmniej stopienia naukowego doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie / obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat,

2.     Posiadanie certyfikatów lub uprawnień branżowych w dziedzinie/ obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat – wydanych w okresie 5 lat przed ogłoszeniem naboru,

3.     Posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia we wdrażaniu wyników prac badawczo-rozwojowych (komercjalizacja prawa własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników własnych prac B+R),

4.     Posiadanie doświadczenia w ocenie potencjału komercyjnego projektów/ przedsięwzięć gospodarczych,

5.     Pełnienie funkcji kierowniczej w przedsiębiorstwie, jednostce naukowej lub instytucji otoczenia biznesu lub udział w gremiach decyzyjnych funduszy kapitałowych inwestujących w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć,

6.     Udział w charakterze członka zespołu badawczego / naukowego lub eksperta w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw w danej dziedzinie / obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat,

7.     Udział w charakterze członka zespołu badawczego/ naukowego lub eksperta w realizacji przedsięwzięć badawczych lub naukowych w danej dziedzinie/ obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat,

Opracowanie, w okresie 5 lat przed ogłoszeniem naboru, co najmniej 1 publikacji (autorstwo, współautorstwo lub redakcja naukowa) w danej dziedzinie/ obszarze specjalizacji regionalnej, do której aplikuje kandydat lub co najmniej 1 publikacji dotyczącej:

 • innowacji lub zarządzania innowacjami w działalności gospodarczej
  lub
 • proinnowacyjnych instytucji innowacyjnego biznesu
  lub
 • metod komercjalizacji wyników badań naukowych i technologii
  lub
 • metod wyceny innowacyjnych technologii lub przedsiębiorstw.

III. Wymagane dokumenty:

Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 zawierający:

a)     wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b)    oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek zawartych w art. 49 pkt. 3 ust. 1–3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,

c)     oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów

i akceptacji jego zapisów,

d)    oświadczenie kandydata, że nie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014–2020,

e)     oświadczenie o posiadaniu wiedzy, umiejętności, doświadczenia lub wymaganych uprawnień w dziedzinie objętej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach której kandydat ubiega się o wpis,

f)     oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020;

g)    zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów,

h)     potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie/obszarze specjalizacji regionalnej (jeśli dotyczy) objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której kandydat ubiega się o wpis,

Potwierdzenia należy dokonać poprzez:

 • opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od… do…”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron albo
 • opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów wraz z ww. oświadczeniami dostępny jest na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl, a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia (załącznik nr 2)

IV. Sposób składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie/dziedzinach…" należy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31–358 Kraków
lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro),
w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 4 stycznia 2016 r. o godz. 16.00. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 376 91 58.

V. Ubieganie się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM w zakresie kilku dziedzin/obszarów specjalizacji regionalnej:

Jeżeli Wnioskodawca chce ubiegać się o wpis w zakresie kilku dziedzin/ specjalizacji regionalnych wypełnia jeden wniosek, w którym wskazuje wszystkie dziedziny i specjalizacje regionalne, co do których spełnia warunki stawiane kandydatom na ekspertów. W tym celu w uzasadnieniu każdego z kryteriów obligatoryjnych oraz wybranych kryteriów pożądanych należy wykazać ich spełnienie w odniesieniu do każdej zdeklarowanej dziedziny i wybranej w ramach dziedziny specjalizacji regionalnej, zgodnie z przykładem zamieszczonym we wzorze wniosku.

Niezbędne jest ponumerowanie załączników zgodnie z listą załączników zamieszczoną w części B wniosku oraz właściwe ich opisanie, umożliwiające przypisanie do odpowiedniej dziedziny/obszaru specjalizacji regionalnej np. Załącznik nr … dla dziedziny: Badania przemysłowe i prace rozwojowe w przedsiębiorstwach / obszar specjalizacji regionalnej: Chemia, Energia zrównoważona

W razie potrzeby jeden załącznik może zostać przyporządkowany nawet do kilku dziedzin/specjalizacji, wystarczy go stosownie opisać. Wymagane jest aby w uzasadnieniu danego kryterium wskazać, który z dołączonych dokumentów (załączników) potwierdza opisany stan faktyczny.

VI. Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014–2020 wraz z linkami interaktywnymi:

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 – Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP.

Załącznik nr 2 - Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 .