Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w dziedzinach: Edukacja, Usługi zdrowotne i Włączenie społeczne

Kategoria: Baza ekspertów
24.04.2018

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

1.     Edukacja

2.     Usługi zdrowotne.

3.     Włączenie społeczne


I.     Warunki ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Uchwała Nr 1593/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 632/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzeniu Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – do pobrania: tutaj).

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014-2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)    korzysta z pełni praw publicznych,

2)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

4)    posiada wiedzę, umiejętności, wymagane uprawnienia[1] i udokumentowane 2-letnie doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 7 lat w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020 w ramach której ubiega się o wpis, stosownie do roli, o której mowa w § 2 ust. 1 regulaminu;

5)    złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt 1-4;

6)    posiada wykształcenie wyższe,

7)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów lub przy wykonywaniu zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do regulaminu,

8)    deklaruje gotowość do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS zgodnie z obligatoryjnym programem szkoleniowym określonym przez IZ RPO WM 2014-2020.


II.   Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Weryfikacja spełnienia warunku określonego w pkt. 4 i 6 nastąpi na podstawie złożonych kopii dokumentów. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą poddawane dalszemu postępowaniu.

Kandydaci, których wnioski spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni do przystąpienia do praktycznego egzaminu pisemnego polegającego na sformułowaniu uwag do wniosku o dofinansowanie lub wybranej jego części, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oceny wniosków. Egzamin zostanie przeprowadzony w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Jasnogórskiej 11 w Krakowie w terminie podanym po zakończeniu weryfikacji formalnej lub  korespondencyjnie (za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez kandydata we wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów)


III.  Wymagane dokumenty:

1)    wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020, zawierający:

a)    wypełniony formularz kwestionariusza osobowego,

b)    potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz wymaganych uprawnień:

Potwierdzenia należy dokonać poprzez:

·         opatrzenie pierwszej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą: „za zgodność z oryginałem stron od… do…”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem oraz ponumerowanie wszystkich stron,

albo

·         opatrzenie każdej strony zestawu kopii dokumentów klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą i własnoręcznym podpisem.

c)     oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek zawartych w art. 68a ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),,

d)    oświadczenie dotyczące zapoznania się z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów i akceptacji jego zapisów,

e)    oświadczenie  iż nie zachodzi żadna z okoliczności powodujących wyłączenie kandydata na eksperta z możliwości realizacji czynności, o których mowa w art. 68a ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), a ustalonych na podstawie ust. 7 i 8 tej Ustawy,

f)      zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia właściwej instytucji o okolicznościach, które powodują zaprzestanie pełnienia przesłanek, o których mowa w art. 68a ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, o których mowa w art. 68a ust. 1 a ustalonych na podstawie ust. 7 i 8 tej Ustawy

g)    zobowiązanie do niezwłocznego powiadomienia właściwej instytucji o zmianie danych osobowych umieszczonych w Wykazie kandydatów na ekspertów

h)     zgodę na przetwarzanie  danych osobowych kandydata w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów,

2)    oświadczenie o gotowości do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz wyżej wymienionych oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.mcp.malopolska.pl, a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia.

UWAGA:

Prosimy o zanonimizowanie danych osobowych (zakreślenie/zaciemnienie danych), które znajdują się w składanych załącznikach do wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, w szczególności prosimy o ukrycie takich danych jak:

·         data i miejsce urodzenia (najczęściej w ramach składanych dyplomów);

·         miejsca zamieszkania/zameldowania (kserokopie umów o dzieło/zlecenia, umów o pracę, świadectw pracy);

·         imiona rodziców (świadectwa pracy);

·         NIP (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);

·         seria i numer dowodu osobistego (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);

·         wysokość wynagrodzenia (świadectwa pracy, kserokopie umów o dzieło/zlecenia).


IV.  Sposób składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie/dziedzinach…" należy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro),
w godzinach pracy urzędu, tj. od 8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 01.06.2018 r. o godz. 16.00. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 21 14 613.


V.   Ubieganie się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM w zakresie kilku dziedzin:

W przypadku ubiegania się o wpis w zakresie więcej niż jednej spośród dziedzin: Edukacja, Usługi zdrowotne, Włączenie społeczne, wystarczające będzie złożenie jednego kompletu dokumentów.


VI.  Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014-2020 wraz z linkami interaktywnymi:

  • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
    http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/54997/...


Dodatkowo w zakresie dziedziny:

1.     Edukacja:

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49405/Wytyczne_edukacja_1stycznia2018.pdf

2.     Usługi zdrowotne:

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49416/Wytyczne_zdrowie_podpisane_MJK.pdf

3.     Włączenie społeczne:

  • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49753/Wytyczne_wlaczenie_spoleczne_v4.pdf


Załącznik nr 1
Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania lub wykonujących zadania związane z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (.doc, 298,50 KB)

Załącznik nr 2Oświadczenie o gotowości do uzyskania certyfikatu uprawniającego do oceny projektów EFS (.doc, 265,00 KB)