Nabór kandydatów na ekspertów w programie regionalnym w dziedzinie promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP

Kategoria: Baza ekspertów
28.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w następujących dziedzinie: Promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP.

O naborze

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (Uchwała Nr 741/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2017 r.)

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1–3;
 5. posiada wykształcenie wyższe;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której stara się o wpis;
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020;
 8. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów,
 9. nie została wykreślona z Wykazu kandydatów na ekspertów ze względu na zaistnienie którejkolwiek z przesłanek przewidzianych w § 12 ust. 2 pkt 5 oraz ust. 3 pkt. 3-4 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania .

Uwaga !


Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w dziedzinie objętej naborem. Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Weryfikacja spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie złożonego wniosku,  CV oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w powyższych punktach 5 i 6.

Kandydatura na eksperta zostanie zakwalifikowana przez Komisję Kwalifikacyjną do kolejnego etapu oceny w przypadku spełnienia kryterium merytorycznego – minimalnego oraz co najmniej trzech kryteriów merytorycznych – pożądanych

Kryteria merytoryczne – minimalne:

a) wykształcenie wyższe w dziedzinach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa,

b) ukończone studia podyplomowe w dziedzinach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa,

c) ukończone podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA)

Dla potwierdzenia spełnienia kryterium minimalnego wymagane jest spełnienie co najmniej jednego warunku wskazanego w literach od a-c.

Kryteria merytoryczne – pożądane:

a) minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradczych/szkoleniowych dla przedsiębiorstw, w zakresie adekwatnym do dziedziny, w ramach której Wnioskodawca aplikuje do wykazu ekspertów.

b) znajomość warunków (prawnych, gospodarczych, kulturowych) funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

c) minimum dwuletnie doświadczenie w ocenie projektów z zakresu umiędzynarodowienia działalności przez przedsiębiorstwa.

d) posiadanie:

-         minimum dwuletniego doświadczenia z zakresu rachunkowości i/lub analizy finansowej przedsiębiorstw LUB

-         minimum dwuletniego doświadczenia w tworzeniu lub opiniowaniu biznes planów, analiz finansowych lub w ocenie finansowej projektów

e) posiadanie minimum dwuletniego doświadczenia w tworzeniu strategii marketingowej wprowadzenia produktu/usługi na rynek, strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub jej wdrażaniu

f) posiadanie udokumentowanego minimum trzyletniego doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich pięciu lat w dziedzinie, której dotyczy wiosek (inne niż ocena wniosków o dofinansowanie)

Wymagane jest spełnienie co najmniej trzech kryteriów pożądanych.

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych (weryfikacja formalna wniosków polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentów wymaganych w ogłoszeniu dotyczącym możliwości ubiegania się o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów oraz sprawdzeniu czy wniosek wpłynął w terminie), nie będą poddawane dalszemu postępowaniu. Kandydaci, których wnioski spełnią wymogi formalne, oraz spełnią kryterium merytoryczne – minimalne oraz co najmniej trzy kryteria merytoryczne – pożądane zostaną zaproszeni do przystąpienia do egzaminu pisemnego (w wersji elektronicznej/ on-line), potwierdzającego posiadanie wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014–2020. O terminie egzaminu zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. ,

Opcjonalnie, z kandydatami, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

Wszelka korespondencja prowadzona z osobą ubiegającą się o status kandydata na eksperta, poza informacją dotyczącą zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, prowadzona jest za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów (.doc, 71 KB) uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków RPO WM na lata 2014–2020, 
 2. CV (życiorys) potwierdzający posiadane wykształcenie i przebieg kariery zawodowej, aż do dnia złożenia wniosku. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej kandydat przedstawia do wglądu oryginały dokumentów potwierdzające informacje zawarte w CV
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w punktach I.5 i I.6.

Prosimy o zanonimizowanie danych osobowych (zakreślenie/zaciemnienie danych), które mogą znajdować się w CV lub innych załącznikach, w szczególności proszę o ukrycie takich danych jak (jeśli występują) :

-         data i miejsce urodzenia (najczęściej w ramach składanych dyplomów – jeśli dotyczy);

-         miejsca zamieszkania/zameldowania (kserokopie umów o dzieło/zlecenia, umów o pracę, świadectw pracy – jeśli dotyczy);

-         imiona rodziców (świadectwa pracy – jeśli dotyczy);

-         NIP (kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy);

-         seria i numer dowodu osobistego (kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy);

-         wysokość wynagrodzenia (świadectwa pracy, kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy).

Sposób składania dokumentów

Zgłoszenia z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie Promocja na rynkach międzynarodowych dla MŚP" należy przesyłać na adres:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31–358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro),w godzinach pracy urzędu, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami upływa w dniu 31 lipca 2017 r. Decyduje data wpływu wniosku do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wnioski o wpis złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 376 91 52 p. Magdalena Zyguła

Pliki do pobrania:

Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 800 KB).

Zobacz również